ANUNȚ REPETAT: Program de granturi pentru finanțarea inițiativelor locale implementate de OSC-uri și GAL-uri în parteneriat cu autoritățile publice locale

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță Programul de Granturi mici adresat organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv organizațiilor comunitare (OC) și grupurilor de acțiune locală (GAL) pentru dezvoltarea și implementarea inițiativelor locale care vor promova drepturile femeilor, vor sprijini implementarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen și vor fi orientate spre soluționarea problemelor specifice în domeniul bunei guvernări la nivel local. Programul de granturi este susținut din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundația „Friedrich Ebert”.

CONTEXT

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis”  implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”. Proiectul are drept obiectiv general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților OSC, inclusiv organizațiilor comunitare și a GAL pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă; transparența procesului decizional, inclusiv în procedurile de achiziții publice; și promovarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice sensibile la dimensiunea de gen și pentru a coopera eficient cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților fetelor și femeilor de a participa activ  în procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare de către societate a rolului femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale și echitabile pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Programul de granturi va finanța 15 inițiative/proiecte locale implementate de organizațiile societății civile și  grupurile de acțiune locală în parteneriat cu autoritățile publice locale.

Scopul inițiativelor/proiectelor ce vor fi finanțate de programul de granturi va consta în promovarea drepturilor femeilor și sprijinirea implementării Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen, și vor fi orientate spre soluționarea problemelor specifice în domeniul bunei guvernări la nivel local. La selectarea proiectelor câștigătoare, prioritate se va acorda inițiativelor locale care derivă direct din Planurile Locale de Promovare a Egalității de Gen/ Strategiile de Dezvoltare Locală, care promovează interesele femeilor, au un impact măsurabil clar, sunt susținute de o contribuție financiară locală, aplică abordări inovative și pot fi multiplicate. Adițional, OSC și GAL selectate vor beneficia de instruiri în domeniul managementului de proiect și activități de coaching pe parcursul întregii perioade de implementare a inițiativelor finanțate din proiect.

Proiectele care vor fi depuse la concurs trebuie să contribuie la atingerea următoarelor rezultate stabilite pentru Programul de granturi:

 1. Cel puțin 20 de schimbări calitative atestate la nivel local, preluate din / sau în corespundere cu Planurile Locale de Promovare a Egalității de Gen;
 2. Cel puțin 10 activități de promovare a bunei guvernări în cele 4 raioane-țintă ale proiectului, realizate împreună cu alte OSC locale;
 3. Cel puțin 5 recomandări de politici publice propuse de OSC, OC și GAL și acceptate de autoritățile locale de nivelul I și II și/sau naționale.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Organizații ale societății civile/non-guvernamentale, non-profit înregistrate oficial în Republica Moldova. Solicitantul trebuie să dețină cont bancar în moneda națională în una din băncile comerciale din Republica Moldova.

O organizație  poate depune la concurs mai multe inițiative/proiecte, însă va fi finanțat cel mult un proiect per organizație.

Organizația care va depune inițiativa/ propunerea la concurs trebuie să fie direct responsabilă de implementarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Cel puțin o activitate din cadrul proiectului trebuie să includă un parteneriat/ o colaborare cu o autoritate publică locală (de orice nivel).

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea 2.3.3 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3

Nota bene! Partidele politice, cultele religioase, persoanele fizice, agenții economici nu sunt eligibili pentru a participa la acest concurs.

ACTIVITĂȚILE  ELIGIBILE pot fi, dar nu se vor limita la următoarele

 1. Activități de promovare a egalității de gen, inclusiv  prin susținerea implementării acțiunilor incluse în Planurile Locale de Promovare a Egalității de Gen/ Strategiile de Dezvoltare Locală;
 2. Promovarea implicării cetățenilor în procesele decizionale;
 3. Activități de monitorizare a procesului de elaborare și implementare a politicilor locale lansate de APL de nivelul I și II;
 4. Monitorizarea implementării politicilor publice din perspectiva egalității și echității de gen;
 5. Activități de monitorizare a procesului de bugetare și executare a bugetului local de nivelul I și II;
 6. Activități de monitorizare a proceselor de achiziții publice realizate de  APL de nivelul I și II;
 7. Activități dedicate soluționării problemelor la nivel local;
 8. Activități inovatoare de sensibilizare a opiniei publice și sporire a nivelului de conștientizare a comunităților locale privind egalitatea de gen;
 9. Schimb de bune practici (vizite de studiu în țară, întruniri etc.);
 10. Instruiri, seminarii și ateliere tematice, conferințe;
 11. Publicarea materialelor de comunicare și vizibilitate (broșuri, materiale audio-vizuale etc.);
 12. Activități educaționale, inclusiv pentru adolescenți ( instruiri/ ateliere, mese rotunde, conferințe) în domeniile egalității, echității și nediscriminării;
 13. Abordarea problemelor de discriminare împreună cu sectorul privat de la nivel local.
 14. Alte activități ce se încadrează în scopul și obiectivele acestui concurs de granturi.

ACȚIUNI NEELIGIBILE

 1. Acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la diverse ateliere, seminare, conferințe, congrese;
 2. Acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. Conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile de pregătire pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie în sine „activități mai largi”;
 4. Acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
 5. Acțiuni care constau exclusiv sau în principal în acoperirea cheltuielilor de capital (de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule);
 6. Acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
 7. Acțiuni care sprijină activitatea partidelor politice la nivel local;
 8. Alte activități care nu se încadrează în obiectivele acestui program de granturi.

BUGET

Bugetul maxim alocat pentru o inițiativă /proiect va fi de până la 9000 EUR, în timp ce  suma minimă va fi de 3000 EUR. Resursele financiare vor fi transferate pe contul beneficiarului selectat, în baza unui acord de grant. Transferul va fi efectuat în lei moldovenești, la cursul oficial al băncii finanțatorului. Bugetul va fi divizat în două tranșe, iar beneficiarul va primi a doua tranșă după prezentarea și aprobarea de către finanțator a raportului narativ și financiar pentru activitățile implementate din prima tranșă.

Costuri eligibile:

 • costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului (nu mai mult de 35% din total buget);
 • specialiști/experți în domeniul relevant activităților proiectului;
 • cheltuieli de transport/ rambursarea cheltuielilor de drum ale participanților la activități, limita permisă – tarife plafon de categoria de confort II, aprobate de ANTA;
 • costuri pentru chirie local unde se realizează activitățile proiectului;
 • alimentație, inclusiv pauze de cafea pentru participanții la activitățile de instruire și informare organizate in cadrul proiectului;
 • consumabile;
 • cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate etc.;
 • cheltuieli ce țin de managementul proiectului, inclusiv cele de evidența contabilă.

Costuri neeligibile:

 • costuri de reparație a încăperilor, procurare spații și unități de transport,
 • pierderi sau datorii și cheltuieli aferente serviciului (dobândă);
 • costuri declarate de beneficiar și finanțate de un alt program sau proiect din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin intermediul unui grant);
 • credit către părți terțe;
 • remunerarea funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat;
 • sub-granturi către părți terțe;
 • participarea în conferințe/simpozioane internaționale și călătorii individuale în străinătate;
 • activități umanitare sau caritabile, inclusiv servicii sociale directe către populație;
 • campanii de strângere de fonduri;
 • dezvoltarea carierei;
 • activități politice sau partizane;
 • cercetare științifică;
 • activități comerciale;
 • TVA – toate achizițiile trebuie să fie efectuate cu cota TVA 0 procente;
 • alte costuri, care nu sunt legate direct de activitățile prevăzute în cadrul inițiativei/proiectului.

Cheltuielile în cadrul proiectului

Toate cheltuielile făcute de beneficiarul de grant vor ține strict de implementarea proiectului conform bugetului aprobat de finanțator. Cheltuielile nu vor fi acceptate dacă proiectul nu este realizat.

Toate cheltuielile vor fi făcute în perioada de implementare a proiectului, orice cheltuială făcută până sau după perioada implementării ( stabilită în acordul de grant) va fi considerată neeligibilă. Cheltuielile trebuie să respecte principiul eficienței, eficacității și economiei, și să respecte principiul costurilor reale.

Toate cheltuielile se referă la activități din proiect și nu au fost finanțate din alte mijloace financiare. Cheltuielile sunt susținute de ordine de plată, facturi sau alte documente cu valoare probantă.

Toate cheltuielile sunt în conformitate cu regulile de eligibilitate privind programele UE și standarde de contabilitate naționale (inclusiv regulile relevante privind achizițiile).

Toate cheltuielile în cardul proiectelor Beneficiarilor nu trebuie să includă taxele vamale, accizele, taxele vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova datorită faptului că serviciile prevăzute în prezentul contract sunt supuse scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu dreptul de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 Aprilie 2010 cu modificările și completările ulterioare). Scrisoarea confirmativă privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu dreptul de deducere a TVA va fi eliberată de către finanțator, cu anexarea extrasului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Raportul financiar

Beneficiarul va implementa un sistem de evidență contabil care corespunde cerințelor de raportare ale Republicii Moldova și se bazează pe standardele naționale de contabilitate.

Beneficiarul va păstra și va pune la dispoziția finanțatorului pentru examinare și audit înregistrări și documentele indicate în raportul financiar. Beneficiarul va segrega și păstra/acumula toate datele și documentele confirmative despre costurile suportate în cadrul proiectului,  timp de cel puțin 7 (șapte) ani după finalizarea acestuia.

În cadrul achizițiilor efectuate, Beneficiarul grantului va respecta principiile economiei și eficienței și va depune eforturile maxime pentru a utiliza în modul cel mai adecvat banii.

Modul de raportare

 • Raportul financiar va cuprinde exclusiv perioada de implementare a proiectului (stabilită în acordul de grant).
 • Raportul financiar va conține bugetul, cheltuielile efectuate din prima tranșă, cheltuielile efectuate din a doua tranșă, suma rămasă. La fel, la raport se va anexa lista detaliata a cheltuielilor, conform anexei.
 • Pentru cheltuielile de alimentație se vor prezenta listele participanților semnate.
 • Pentru procurarea echipamentului sau contractarea serviciilor în sumă mai mari de 1000 (una mie) euro se va face concurs public cu solicitarea a  minim 3 oferte.
 • Toate echipamentele procurate din fondurile grantului vor fi trecute la bilanțul organizației beneficiare de grant cu respectarea regulilor și standardelor contabilității naționale și nu pot fi înstrăinate (vândute, donate, etc.) altor persoane.

Rapoartele financiare vor fi prezentate de către beneficiarul de grant  finanțatorului conform anexelor, în limba româna împreună cu rapoarte narative. Raportarea financiară va fi structurată în același mod ca și bugetul proiectului, incluzând lista detaliată a cheltuielilor și copiile documentelor financiare confirmative. Rapoartele vor fi analizate, comentate și aprobate de către finanțator. În cazul în care organizația – beneficiar de grant nu va prezenta toate documentele confirmative pentru cheltuielile efectuate sau cheltuielile vor fi făcute pentru cheltuieli neeligibile – finanțatorul poate suspenda/stopa finanțarea până la clarificarea situației. În cazul în care beneficiarul grantului nu va putea prezenta documente confirmative pentru cheltuielile efectuate, finanțatorul este în drept să stopeze finanțarea și să ceară restituirea banilor.

Activitățile în cadrul Programului de Granturi sunt subiect al auditului financiar care va fi efectuat la finele proiectului. Din aceste considerente toate documentele aferente implementării proiectului se vor păstra de beneficiarul de grant pe parcursul a 7 (șapte) ani de la data finalizării proiectului și vor fi prezentate la solicitare în copie și/sau original, după caz.

DURATA PROIECTELOR

Perioada de implementare a  inițiativelor/proiectelor finanțate în cadrul acestui Program de granturi nu poate fi mai mică de  4 luni și nu poate depăși termenul de  8 luni de la semnarea acordului de grant.

Proiectele vor putea fi implementate în perioada: ianuarie – noiembrie 2023.

Beneficiarii de granturi vor putea face cheltuieli pentru implementarea proiectelor  doar după semnarea acordului de grant între partea contractantă (AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC),  Fundația „Friedrich Ebert” Moldova) și beneficiarul de grant.

EVALUAREA PROIECTULUI ȘI DECIZIA DE SELECTARE

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către Consiliul de Coordonare stabilit de către implementatorii programului de granturi. Evaluările vor fi făcute în strictă conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Selecția beneficiarilor de sub-grant se va realiza în baza următoarelor criterii:

 1. Relevanța obiectivelor inițiativei cu prioritățile anunțate de Proiect;
 2. Potențialul inițiativei propuse la concurs de a contribui  la atingerea obiectivelor programului de granturi și ale proiectului
 3. Gradul în care proiectul contribuie la implementarea Planurilor Locale de promovare a egalității de gen;
 4. Sustenabilitatea inițiativei și gradul de inovare;
 5. Capacitatea organizației care solicită grantul de a implementa proiectul depus la concurs.

Criterii de evaluare a inițiativelor/proiectelor

Consiliul de Coordonare va evalua  fiecare proiect conform următoarelor criterii:

Nr.CriteriuPunctaj
  1.  Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile Programului de granturi15 puncte
  2.  Potențialul inițiativei propuse la concurs de a contribui  la atingerea obiectivelor Programului de granturi și ale Proiectului: Originalitatea propunerii de proiect; Relevanța activității pentru comunitatea locală și necesitățile beneficiarilor finali; Contribuția inițiativei la consolidarea proceselor de bună guvernare în comunitatea unde se va implementa inițiativa;Sensibilitatea proiectului la dimensiunea de gen;Numărul beneficiarilor finali al proiectului.  35 puncte
  3.  Sustenabilitatea inițiativei și gradul de inovare. Angajamentul APL de a cofinanța/ susține sau contribui la implementarea activităților din cadrul proiectului.  15 puncte
  4.  Gradul în care proiectul contribuie la implementarea Planurilor Locale de promovare a egalității de gen  15 puncte
  5.  Capacitatea organizației care solicită grantul, de a implementa proiectul depus la concurs (calificarea și experiența echipei de implementare, bugetul proiectului și coraportul cost-eficacitate în concordanță cu activitățile planificate )20 puncte
Total100 puncte

Nota bene! Se încurajează aplicațiile cu activități în raioanele țintă ale proiectului (Ialoveni, Strășeni, Telenești și Rezina).

DOSARUL SOLICITANTULUI VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 1. Formularul propunerii de proiect și Cadrul logic al proiectului,  conform Anexei 1 și 2 (se vor completa formularele care pot fi accesate AICI);
 2. Bugetul propunerii de proiect, în EUR, conform Anexei 3 (se va completa formularul care poate fi accesat AICI);
 3. Scrisoare de intenție sau Acordul de colaborare/ parteneriat dintre autoritatea publică locală și organizația care depune propunerea de proiect; angajamentul autorităților publice de a cofinanța/ susține sau contribui la implementarea activităților din cadrul proiectului;
 4. Alte documente și informații pe care le considerați relevante pentru luarea deciziei cu privire la proiect (CV-rile echipei de implementare, scurtă descriere/ profil a/ al organizației care implementează inițiativa cu link activ la pagina web a organizației (dacă este),  rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri etc.).
 5. Manualul operațional privind programul de granturi poate fi accesat AICI.

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECT

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 15 ianuarie 2023, ora 23.59.

Dosarul complet, în limba română sau rusă, va fi  transmis în variantă electronică la următoarea adresă electronică: fes@fes-moldova.org. Propunerile pot fi depuse și in format fizic la adresa: str. București 111, Chișinău MD-2012, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova. Dosarul va fi prezentat într-un singur plic sigilat/ semnat/ ștampilat, cu mențiunea „Program de granturi dedicat Organizațiilor Societății Civile, Organizațiilor Comunitare și Grupurilor de Acțiune Locală” și datele de contact ale organizației care aplică (e-mail, telefon, nume de contact).  Propunerile vor fi transmise electronic sau prezentate în format fizic nu mai târziu de 15 ianuarie 2023, ora 23.59.

Cererile de finanțare remise și în formă electronică, la adresa de mail: fes@fes-moldova.org, vor avea titlul mesajului  „Program de granturi dedicat Organizațiilor Societății Civile, Organizațiilor Comunitare și Grupurilor de Acțiune Locală.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor fi  evaluate. 

Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare

Detalii suplimentarepot fi solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice fes@fes-moldova.org.

Întrebările referitoare la acest Program de granturi vor fi expediate pe adresele de e-mail fes@fes-moldova.org și ivc.euproject@gmail.com cu indicația în subiect – Întrebări „Program de granturi”.

Toate întrebările de clarificare privind programul de granturi trebui transmise în scris nu mai târziu de 10 ianuarie 2023, ora 17:00.

SESIUNEA DE INFORMARE

Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Programul de granturi va fi organizată sesiunea de informare online (platforma ZOOM), cu scopul de a răspunde la toate întrebările transmise în scris dar și alte întrebări/ clarificări care vor apărea pe parcursul sesiunii.

Sesiunea de informare va avea loc pe 6 ianuarie. ora 10.00. Organizațiile interesate de a participa la sesiunea de informare vor transmite un mesaj la adresa fes@fes-moldova.org, unde vor indica adresa de e-mail a persoanelor care vor participa la sesiunea de informare. Link-ul Zoom pentru sesiunea de informare va fi transmis tuturor persoanelor înregistrate.

*NB! Organizațiile care au transmis proiecte la concurs până la data de 21 Decembrie nu trebuie să trimită repetat dosarul!

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here