Concurs extins de selectare a experților/ telor pentru elaborarea de note analitice în domeniul egalității de gen

Termeni de referință pentru selectarea experților/ telor sau a unei echipe de experți/ e cu scopul de a elabora 4 note analitice cu privire la transpunerea în legislația națională a patru Directive UE în domeniul egalității de gen.

Sector:Armonizarea legislației național la acquis-ul comunitar în domeniul asigurării egalității de gen și egalității de șanse între femei și bărbați  
Tipul de expertiză:Armonizarea cadrului normativ și  legislativ național la acquis-ul Uniunii Europene  
Localități:Chișinău, Republica Moldova  
Durata activității:Aprilie – Mai 2023  
Limba (limbile) necesară (e):Română, engleză  
Data limită de aplicare:12 aprilie 2023

Context

Obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat presupune și implică noi sarcini și angajamente privind armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în  domeniile social, economic și juridic.

Conform prevederilor Tratatului privind Uniunea Europeană „egalitatea este o valoare fundamentală a Uniunii și este comună statelor membre într-o societate în care prevalează egalitatea între femei și bărbați.” În același timp, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conferă Parlamentului European și Consiliului competența de a adopta măsuri menite să asigure punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă.

Pornind de la faptul că dezideratul de integrare europeană are la bază și asigurarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, fete și băieți, acesta devine un obiectiv național pentru Republica Moldova, fiind parte a agendei de europenizare și de dezvoltare strategică pe termen lung.

Scopul general al consultanței

Luând în considerație cele mai sus menționate, acțiuni ce țin de armonizarea cadrului normativ național la legislația Europeană sunt reflectate în toate documentele de planificare strategică a Guvernului Republicii Moldova, pe fiecare domeniu de dezvoltare socio-economică fiind stabilite actele legislative ale UE care urmează a fi transpuse în legislația națională. Prin acești termeni de referință ne propunem să contractăm experți/ experte care să realizeze analize privind implicațiile legale ale transpunerii în legislația națională a următoarelor directive: Directiva 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022, Directiva 2004/113/UE a Consiliului din 13 decembrie 2004, Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 și a Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978.

Experții/ ele selectați/ te pentru sarcinile descrise în acești termeni de referință vor analiza, prin prisma transpunerii în legislația națională, patru Directive ale Uniunii Europene, în cadrul următoarelor loturi:

Lot 1:

Directiva 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe[1].

Lot 2:

Directiva 2004/113/UE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (în vederea combaterii discriminării pe criterii de sex în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea bunurilor și serviciilor; și luarea sexului ca factor în calculul primelor și prestărilor în domeniul serviciilor de asigurare și al serviciilor financiare conexe să nu ducă la crearea, pentru cei asigurați, a unor diferențe în materie de prime și prestații)[2].

Lot 3:

Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (în vederea respectării principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente sau care contribuie la exercitarea acestor activități)[3].

Lot 4:

Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale[4].

În notele analitice care vor fi elaborate pentru fiecare Directivă prezentată mai sus (conform loturilor indicate) experții/ ele vor analiza prevederile legislației UE și  legislației Republicii Moldova, și vor elabora recomandările tehnice necesare pentru modificările care trebuie operate la nivelul cadrului normativ pentru a ajusta legislația națională la prevederile acquis-ului comunitar.

Întrucât armonizarea legislației este un proces de lungă durată și implică mecanisme complexe  și cuprinzătoare de analiză și amendare a cadrului normativ, experții/ ele selectați/ te vor elabora analizele respective prin prisma prevederilor legale naționale în domeniul ajustării legislației naționale la legislația UE – Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative[5] și Regulamentul cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE (HG nr.1171/2018[6]).

Descrierea sarcinii

Experții/ expertele contractate vor analiza legislația europeană și cea a Republicii Moldova, și vor elabora recomandări concrete de transpunere a prevederilor Directivelor prezentate în cele 4 loturi.

Astfel, sarcinile experților/elor selectați/ e sunt următoarele:

 1. analiza comprehensivă a prevederilor Directivei indicată în Lotul pentru care este contract/ă,
 2. analiza jurisprudenței (dacă există) Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în domeniul aplicării prevederilor Directivei indicată în Lotul pentru care este contract/ă;
 3. analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele abordate în cadrul Directivei indicată în Lotul pentru care este contract/ă;
 4. identificarea actelor normative/ articolelor din legi care trebuie modificate în conformitate cu prevederile  Directivei indicată în Lotul pentru care este contract/ă;
 5. elaborarea recomandărilor concrete de transpunere a prevederilor Directivei  în legislația națională și de îmbunătățire a cadrului de politici național în domeniile abordate în Directiva indicată în Lotul pentru care este contract/ă,
 6. analiza propunerilor formulate sub prisma cerințelor Legii Nr. 100/2017 și a instrumentelor publicate pe site-ul cancelaria.gov.md, compartimentul Domeniile de competență  – Armonizarea legislației naționale cu legislația UE și Coordonarea politicilor și planificare strategică;
 7. elaborarea indicatorilor de progres și analiza riscurilor de implementare aferente propunerilor de modificare a actelor normative;
 8. reflectarea mecanismului de monitorizare și raportare a rezultatelor implementării Directivelor.

Aspecte tehnice ale procesului de implementare a sarcinii. Responsabilități și livrabile

Graficul de mai jos este pentru fiecare expert/ ă contractat/ ă și se referă la fiecare lot anunțat în acești termeni de referință.

   Activități/responsabilitățiPerioada de implementareNr. de zile alocateLivrabil(e)
1.Elaborarea și coordonarea structurii și a sumarului executiv al notei analitice  18 – 21 aprilie 20230.5Structura notei analitice
2.Analiza comprehensivă a prevederilor Directivei și, dacă este cazul, a jurisprudenței CJUE25 – 28 aprilie 20231Analiza privind prevederile Directivei per lot
3.Analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele abordate în cadrul  Directivei cu identificarea actelor normative/ articolelor din legi care trebuie modificate în conformitate cu prevederile  Directivei2 – 5 mai 20231Analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele abordate în cadrul  Directivei; Lista actelor normative/ articolelor din legi  identificate  ca fiind necesare de a fi modificate pentru  a corespunde cu aqcuis-ul UE.
4.Elaborarea și coordonarea cu echipa proiectului a recomandărilor concrete de transpunere a prevederilor Directivei în legislația națională și de îmbunătățire a cadrului de politici național în domeniile abordate în Directivă10 – 16 mai 20231Lista finală a recomandărilor de transpunere a prevederilor Directivei  în legislația națională și de îmbunătățire a cadrului de politici național în domeniile abordate în Directivă
5.Prezentarea notei analitice în cadrul unui eveniment public și ajustarea recomandărilor conform sugestiilor colectate în cadrul evenimentului public17 – 23 mai 20230,5Notă analitică, per lot,Prezentare PPP a notei analitice, Ajustarea documentului conform sugestiilor colectate in cadrul evenimentului public de prezentare a notei
7.Prezentarea versiunii finale a notei analitice, inclusiv cu reflectarea indicatorii de progres și analiza riscurilor de implementare aferente propunerilor de modificare a actelor normative, cu integrarea recomandărilor și comentariilor prezentate și discutate în cadrul evenimentului public.26 mai 20231Versiunea finală a notei analitice

NOTĂ:

Un/ o expert/ ă poate aplica pentru un Lot sau pentru mai multe Loturi concomitent. În cazul aplicării pentru mai multe Loturi, expertul/ a va menționa despre aceasta în formularul său de aplicare la acest concurs.

Cerințe față de experți/ e – educație, formare, experiență profesională și abilități 

 • Studii universitare sau post-universitare în drept, științe socio-umane sau alte domenii relevante;
 • Cel puțin 4 ani de experiență profesională în domenii ce țin de analiza cadrului legal național și a legislației europene;
 • Experiență în analiza și/ sau evaluarea politicilor publice și a cadrului legislativ național în domeniile egalității de gen,  protecție socială, muncă, politici salariale, sistemul de pensii;
 • Experiență în elaborarea și prezentarea documentelor de analiză a politicilor publice, cadrului normativ cu privire la aspecte socio-economice, muncă, protecție socială, egalitate de gen, dezvoltare socială și socio-economică etc.;
 • Capacități demonstrate de cercetare și analiză.

Perioada de contractare: aprilie – mai 2023. Experții/ ele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa FES Moldova și IVC.

Procedura de aplicare

Expertul/a interesat/ ă sau echipele de experți vor expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: fes@fes-moldova.org până la data de 12 aprilie 2023, cu subiectul „Expert/ ă transpunere Directive UE”:

 • care va include CV-ul expertului cu indicarea experiențeiprofesionale relevante acestei consultanțe. La dosar se vor lista cu link-uri materialele confirmative ale experienței expertului/ei (note, studii, analize etc.). Experiență specifică în transpunerea legislației UE în domeniul egalității de gen sau un alt domeniu relevant va constitui un avantaj. Oferta tehnică va mai include și o scurtă descriere (maxim 1 pagină) a viziunii expertului referitor la modalitatea de realizare a sarcinii pentru care aplică.
 • . În oferta financiară va fi indicată suma NET în Euro per zi de realizare a sarcinilor prezentate în acești Termeni de Referință. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.  

Criterii de evaluare

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs cu respectarea procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Procedura de evaluare și selectare a expertului/ei va include analiza și evaluarea ofertei tehnice și a ofertei financiare. 

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj acumulat în rezultatul evaluării celor 2 oferte.

Oferta tehnicămax. 100 de puncte
CV-ul expertului și experiențaprofesională relevantă consultanței  35 p
Descrierea viziunii expertului referitor la modalitatea de realizare a sarcinii pentru care aplică  35 p
Oferta financiară30 p
Punctaj total  100 puncte

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta niciun/nicio expert/expertă sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă electronică:  fes@fes-moldova.org. Întrebările pot fi adresate până pe 10 aprilie 2023, ora 17.00.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2381&from=ES#d1e644-44-1

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN

[5] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro

[6] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109962&lang=ro

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...