Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Termeni de referință pentru concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile
Denumirea proiectului:„Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților în Republica  Moldova”
Perioada de implementare a proiectelor Noiembrie  2022 – aprilie 2023
Locație:Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):română
Data depunerii dosarelor:2 octombrie 2022, ora locală 23:59 

AO „Institutum Virtutes Civiles” anunță Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru organizațiile societății civile conduse de femei ce vor oferi asistență femeilor și copiilor refugiați din Ucraina.

AO „Institutum Virtutes Civiles” este o asociație obștească independentă și apolitică din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, un accent sporit fiind pus pe dezvoltarea și implementarea programelor complexe pentru femei și copii, a celor de incluziune social-economică a categoriilor marginalizate.

1.    Context

Escaladarea conflictului din Ucraina a făcut ca peste un sfert din populație să-și părăsească casele în câteva săptămâni. Războiul împotriva Ucrainei a provocat cea mai rapidă criză de strămutare a refugiaților de după cel de-al Doilea Război Mondial, aproape 9 milioane de oameni s-au refugiat  în țările vecine – Republica Moldova, România, Polonia, Ungaria, Slovacia și alte țări.

Încă din primele zile ale agresiunii militare ruse în Ucraina, societatea civilă moldovenească a dat dovadă de un grad ridicat de implicare și sprijin față de autorități în acordarea de asistență refugiaților.

Potrivit unui studiu elaborat de UN Women Moldova privind profilul refugiaților care au venit în Republica Moldova, putem spune că această criză are o „față de femei și copii”, din moment ce 90% dintre refugiații care au intrat în Republica Moldova sunt femei și copii.

Este de așteptat ca, dacă războiul va continua, refugiații ucraineni s-ar putea confrunta cu o situație din ce în ce mai disperată, cu vulnerabilitățile și nevoile umanitare în creștere, inclusiv accesul la servicii de protecție pentru un trai decent, precum și mijloace de trai susținute etc. În acest context, asistența umanitară trebuie oferită prin prizma nevoilor specifice ale femeilor și copiilor, care au fost afectați în diverse moduri de efectele războiului.

Din păcate, la nivel local, capacitatea organizațiilor neguvernamentale și a autorităților publice locale de a se angaja în aceste procese este limitată, atât din punct de vedere al resurselor financiare și umane disponibile, cât și din punct de vedere al experienței.

Prin urmare, pentru a oferi un răspuns adecvat la criza umanitară provocată de războiul din țara vecină, AO „Institutum Virtutes Civiles” (IVC) anunță concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina. Acțiunea respectivă face parte din cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din Republica Moldova” implementat de către IVC cu suportul financiar al Fondului de Asistență Umanitară al Femeilor pentru Pace (WPHF). Proiectul este implementat pe teritoriul raionelor Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă.

Proiectul are drept obiectiv de a dezvolta capacitățile organizațiilor societății civile (OSC) conduse de femei, din raioanele pilot ale proiectului, de a oferi răspunsuri adecvate pentru crizele umanitare, bazate pe evaluarea nevoilor de gen și orientate spre reducerea vulnerabilităților femeilor.

În cadrul Proiectului OSC-urile:

 1. vor avea acces la granturi pentru a realiza proiecte destinate să acorde asistență femeilor și copiilor refugiați din Ucraina, prin acțiuni specifice de sporire a nivelului de protecție a femeilor și copiilor împotriva diferitor riscuri, inclusiv a diferitor forme de violență;
 2. vor primi suport continuu, prin intermediul sesiunilor de mentorat, pentru dezvoltarea parteneriatelor durabile cu autoritățile publice locale în vederea elaborării Planurilor de acțiuni locale ca răspuns la situațiile de criză, bazate pe evaluarea necesităților de gen;
 3. vor fi instruite și pregătite să efectueze analize ale nevoilor de gen și să utilizeze rezultatele obținute în planificarea și furnizarea de asistență umanitară;

Proiectul va contribui și la dezvoltarea capacităților autoritățlor publice locale (APL) de planificare a acțiunilor de reacție în cazul situațiilor de criză. Astfel, în cadrul Proiectului va fi oferită asistență pentru elaborarea Planurilor de acțiuni locale de asistență oferită populației în cazul producerii crizelor, inclusiv umanitare. Planurile vor fi dezvoltate, bazându-se pe constatările evaluărilor necesităților de gen, pentru a ne asigura că fetele și femeile beneficiază de protecție sporită împotriva diferitelor tipuri de riscuri, inclusiv riscul violenței sexuale.

2.     Despre Programul de granturi

2.1. Obiectivul general al Programului de granturi este de a sprijini OSC-urile din raioanele țintă ale proiectului (Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă) să furnizeze asistență calitativă conform necesităților specifice și reale ale femeilor și copiilor refugiați din Ucraina.  Acest lucru se va realiza prin creșterea capacității și rezilienței OSC-urilor implicate și asigurarea lor cu resursele necesare pentru implementarea activităților de sprijin propuse.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 100.000 USD, iar IVC urmează să ofere 5 granturi pentru 5 OSC-uri din raioanele pilot.

2.2. Obiectivele specifice ale Programului de granturi sunt:

 1. de a oferi suport financiar OSC-urilor conduse de femei din raioanele pilot pentru a sprijini beneficiarii atât cu asistență umanitară, cât și cu produse și servicii solicitate;
 2. de a susține OSC-urile în construirea parteneriatului cu APL pentru elaborarea Planurilor de acțiuni locale proiectate să ofere instrumente clare de gestionare a situațiilor de criză și să asigure că planificarea răspunsului la criză se bazează pe constatările evaluărilor nevoilor de gen.

OSC-urile beneficiare de granturi vor fi asistate și monitorizate pe parcursul implementării proiectelor de grant. Asistența tehnică și asistența de mentorat vor fi asigurate de către experți contractați de IVC. IVC va organiza cel puțin 3 vizite per organizație beneficiară de grant pentru a monitoriza procesul de implementare a granturilor. Beneficiarii de grant vor prezenta rapoarte financiare și narative lunare privind implementarea granturilor, iar procedurile de achiziții se vor realiza conform regulilor descrise în contractul de grant.

2.3. Conceptele de proiect pot viza domeniile de mai jos, dar nu se vor limita la:

 • Soluții sustenabile de oferire a ajutorului si asistenței femeilor și copiilor refugiați pentru a avea o viață decentă pe teritoriul Republicii Moldova( ex. oferirea de produse alimentare, vestimentare, rechizite școlare, ghidarea către diverse servicii de suport, etc);
 • Susținerea eforturilor de îmbunătățire a condițiilor de trai în centrele de cazare a refugiaților, inclusiv prin contribuții la dezvoltarea infrastructurii centrelor și ajustarea lor pentru a fi spații prietenoase femeilor și copiilor refugiați ;
 • Servicii sociale, psihologice,  juridice, etc, care să răspundă nevoilor beneficiarelor/ilor, inclusiv care contribuie la prevenirea situațiilor de risc; 
 • Consiliere profesională (în grup sau individual), cursuri de ghidare în sistemele de sănătate, angajare în câmpul muncii, cursuri de studiere a limbii române etc;
 • Altele

2.4. Bugetele granturilor pot include, dar nu se vor limita la:

 • Costuri pentru remunerarea resurse umane (inclusiv angajați, consultanți și voluntari);
 • Costuri asociate prestării de servicii pentru implementarea activităților proiectelor de grant ;
 • Cheltuieli de transport și călătorie (bilete, cazare, închirieri auto, benzină, ș.a.) ;
 • Costuri pentru procurarea produselor alimentare și non-alimentare ;
 • Costuri asociate depozitării și distribuirii bunurilor și alimentelor
 • Organizarea training-urilor, întâlnirilor relevante și a activităților de consolidare a capacităților, etc;
 • Închiriere de spații și echipamente;
 • Procurarea de echipamente, tehnică necesare pentru implementarea activităților (în dependență de relevanță și raport cost/impact);
 • Costuri de renovare a spațiilor (în dependență de relevanță și raport cost/impact) ;
 • Servicii comunale (gaz, telefon, internet, apă, electricitate etc) ;
 • Rechizite și consumabile de birou (materiale de igienă, papetărie, etc);
 • Articole pentru lucrul cu copii (rechizite, jucării, articole sportive, materiale didactice și pentru activități recreaționale, etc);
 • Costuri asociate activităților de creștere a vizibilității (costuri de imprimare, de publicare a materialelor de vizibilitate, etc);
 • Costuri asociate gestionării cazurilor individuale;
 • Costuri pentru dezvoltarea paginilor web a organizațiilor implementatoare de granturi și servicii IT asociate;
 • Alte costuri care reiese din procesul de implementare a proiectelor.

Bugetele de administrare și implementare a proiectelor trebuie să fie rezonabile, echilibrate și bazate pe prețurile de piață. Suma acordată beneficiarilor de grant nu va depăși 20.000 USD pentru un proiect și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare, precum și perioada de realizare a proiectului.

2.5. Activități și cheltuieli neeligibile

 • Activități legate de promovarea partidelor politice sau care propagă doctrine, ideologii, religii;
 • Activități care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese;
 • Costurile declarate de organizație și finanțate în cadrul unui alt proiect;
 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii ale organizației implementatoare;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Costuri ce au fost suportate înainte de semnarea acordului de grant, sau după expirarea acestuia;
 • Alte costuri care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului.

3.     Durata de implementare. Criterii de eligibilitate

3.1. Durata de implementare

Proiectele finanțate în cadrul acestui program vor fi implementate în decurs de minim 5 luni, începând cu luna noiembrie 2022.

3.2. Cine poate aplica

 • Organizații/ consorțiu de organizații ale societății civile conduse de  femeii,  înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și care activează pe teritoriul raioanelor pilot ale Proiectului (Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă);
 • Activitățile programate trebuie să fie specificate ca permise în statutul organizației  care solicită finanțarea;
 • Experiență de organizare a activităților de susținere a diferitor grupuri de persoane dezavantajate. Experiență de lucru cu femei și copii de diferite vârste constituie un avantaj. 

În cazul în care solicitarea de finanțare este transmisă de două sau mai multe organizații unite într-un  consorțiu, atunci consorțiul trebuie să fie reprezentat de un solicitant principal, care trebuie să fie o organizație a societății civile, ce întrunește criteriile menționate mai sus.

Solicitantul principal va fi direct responsabil pentru depunerea dosarului de solicitare a grantului, gestionarea implementării proiectului și raportarea rezultatelor. La necesitate, solicitantul de grant principal va reprezenta și va acționa în numele membrilor consorțiului.

Consorțiul va fi formalizat prin semnarea unui acord de parteneriat cu indicarea obiectivelor de colaborare, responsabilitățile fiecărui partener din consorțiu, precum și desemnarea solicitantului principal. Toți membrii consorțiului trebuie să participe activ la implementarea proiectului, asigurând o comunicare deschisă și eficientă atât în cadrul parteneriatului cât și în raport cu IVC.

4.    Procedura și criteriile de evaluare a dosarelor

4.1. Criteriile de evaluare

Selecția conceptelor de proiect se va efectua în baza criteriilor prestabilite, cu acordarea unui punctaj corespunzător, după cum urmează:

  Nr/ord Criterii Număr maxim de puncte 1. Capacitatea OSC-ului de a realiza serviciile propuse şi experiență precedentă de realizare a activităților similare cu cele menționate în proiect. 40 2. Relevanța şi impactul activităților propuse asupra beneficiarilor finali 30 3. Calitatea şi structura logică a acțiunii propuse 10 4. Cost-eficiență (preț versus aria de acoperire şi impact) 20 5. Total 100

IVC va informa organizațiile câștigătoare despre selectarea dosarului în decurs de 15 zile lucrătoare după încheierea concursului de granturi. Dosarele incomplete, depuse după data limită de aplicare sau depuse de organizați neeligibile, nu vor fi evaluate. IVC ar putea contacta solicitanții de grant pentru clarificări.

Propunerile de proiect și bugetele vor fi revizuite înainte de contractare și pot fi ajustate la necesitate împreună cu IVC și donatorul.

4.2. Vizibilitate

Toate propunerile de proiect trebuie să includă activități standarde de comunicare și vizibilitate. Solicitanții trebuie să respecte cerințele de brand-ing și vizibilitate ale IVC și WPHF și să includă aceste costuri în bugetul proiectului (ex. bannere, postere).

4.3. Depunerea dosarelor

Conținutul dosarului

Dosarul de proiect va conține următoarele elemente:

 • Formularul de solicitare a finanțării (Anexa 1) ;
 • Bugetul proiectului  (Anexa 2);
 • Copia extrasului din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale a solicitantului de grant principal ( nu mai vechi de 6 luni) .
 • Datele de contact a doi parteneri/donatori pentru referințe. IVC poate solicita mai multe informații despre organizația candidată.

Procedura de depunere

Termenul limită de depunere a dosarului este 2 octombrie 2022.

Dosarul va fi expediat electronic la adresa de email finantare.ivc@gmail.com indicând la linia subiectului „Concurs de selectare a conceptelor de proiect”.

5.     Alte informații relevante

Modalitatea de adresare a întrebărilor

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail finantare.ivc@gmail.com.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here