Anunț extins de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea în legislația națională a două Directive UE

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert”

Perioada de implementare: ianuarie 2023 – iunie 2025

Bugetul total al proiectului: 1,1 milioane EUR

Centrul independent de analiză Expert-Grup, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”,  Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a început în ianuarie 2023 implementarea proiectului de grant UE “Resilient CSOs + Responsible Budgeting = Accelerated AA implementation”.

Obiectivul general al proiectului este de a construi și consolida capacitatea organizațiilor societății civile (OSC) de a sprijini implementarea condiționalităților asociate procesului de aderare a Republicii Moldova la UE și Agendei de Asociere, la nivel național și local.

Scopul general al consultanței

Pornind de la faptul că dezideratul de integrare europeană are la bază și asigurarea principiului egalității de șanse, acesta devine un obiectiv național pentru Republica Moldova. În acest context, acțiuni ce țin de armonizarea cadrului normativ național la legislația Europeană sunt reflectate în toate documentele de planificare strategică a Guvernului Republicii Moldova, pe fiecare domeniu de dezvoltare socio-economică fiind stabilite actele legislative ale UE care urmează a fi transpuse în legislația națională. Prin acești termeni de referință ne propunem să contractăm experți/ experte care să realizeze analize privind implicațiile legale ale transpunerii în legislația națională a Directivei 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe, și a Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe.

Experții/ ele selectați/ te pentru sarcinile descrise în acești termeni de referință vor analiza, prin prisma transpunerii în legislația națională, două Directive ale Uniunii Europene, în cadrul următoarelor loturi:

Lot 1:

Directiva 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe[1].

Lot 2:

Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale[2].

În nota  analitică care va fi elaborată pentru fiecare Directivă prezentată mai sus (conform loturilor indicate) experții/ele vor analiza prevederile legislației UE și legislației Republicii Moldova, și vor elabora recomandările tehnice necesare pentru modificările care trebuie operate la cadrul normativ național în vederea ajustării legislației naționale la prevederile acquis-ului comunitar.

Întrucât armonizarea legislației este un proces de lungă durată și implică mecanisme complexe  și cuprinzătoare de analiză și amendare a cadrului normativ, experții/ele selectați/ te vor elabora analizele respective prin prisma prevederilor legale naționale în domeniul ajustării legislației naționale la legislația UE – Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative[3] și Regulamentului cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE (HG nr.1171/2018[4]).

Descrierea sarcinii

Experții/ expertele contractate vor analiza legislația europeană și cea a Republicii Moldova, și vor elabora recomandări concrete de transpunere a prevederilor Directivelor prezentate în cele 2 loturi.

Astfel, sarcinile experților/elor selectați/ e sunt următoarele:

 1. analiza comprehensivă a prevederilor Directivei indicată în Lotul pentru care este contractat/ă,
 2. analiza jurisprudenței (dacă există) Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în domeniul aplicării prevederilor Directivei indicată în Lotul pentru care este contract/ă;
 3. analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele care fac obiectul Directivei indicate în Lotul pentru care este contractat/ă;
 4. identificarea actelor normative/ articolelor din legi care trebuie modificate în conformitate cu prevederile  Directivei indicată în Lotul pentru care este contractat/ă;
 5. elaborarea recomandărilor concrete de transpunere a prevederilor Directivei  în legislația națională și de îmbunătățire a cadrului de politici național în domeniile abordate în Directiva indicată în Lotul pentru care este contractat/ă,
 6. analiza propunerilor formulate prin prisma cerințelor Legii Nr. 100/2017 și a instrumentelor publicate pe site-ul cancelaria.gov.md, compartimentul Domeniile de competență  – Armonizarea legislației naționale cu legislația UE și Coordonarea politicilor și planificare strategică;
 7. elaborarea indicatorilor de progres și analiza riscurilor de implementare aferente propunerilor de modificare a actelor normative;
 8. reflectarea mecanismului de monitorizare și raportare a rezultatelor implementării Directivelor.

Pentru elaborarea fiecărei note analitice sunt alocate până la 5 zile de consultanță.

Aspecte tehnice ale procesului de implementare a sarcinii. Responsabilități și livrabile

Graficul de mai jos este pentru fiecare expert/ă contractat/ă și se referă la fiecare lot anunțat în acești termeni de referință.

   Activități/responsabilitățiPerioada de implementareLivrabil(e)
1Elaborarea și coordonarea structurii notei analitice.  3-4 iulie 2023  Structura notei analitice
2.Analiza prevederilor Directivei și, dacă este cazul, a jurisprudenței CJUE7 iulie – 13 iulie 2023Analiza privind prevederile Directivei per lot
3.Analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele abordate în Directivă cu identificarea actelor normative/ articolelor din legi care trebuie modificate în conformitate cu prevederile  Directivei13 iulie– 22 iulie  2023Analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind subiectele abordate în cadrul  Directivei; Lista actelor normative/ articolelor din legi  identificate  ca fiind necesare de a fi modificate pentru  a corespunde cu aqcuis-ul UE.
4.Elaborarea recomandărilor concrete de transpunere a prevederilor Directivei în legislația națională în domeniile abordate în Directivă  24 – 27 iulie 2023Lista finală a recomandărilor de transpunere a prevederilor Directivei  în legislația națională și de îmbunătățire a cadrului de politici național în domeniile abordate în Directivă
5.Prezentarea notei analitice în cadrul unui eveniment public și ajustarea recomandărilor conform sugestiilor colectate în cadrul evenimentului public28 iulie – 4 august 2023Notă analitică, per lot,Prezentare PPP a notei analitice, Ajustarea documentului conform sugestiilor colectate in cadrul evenimentului public de prezentare a notei
7.Prezentarea versiunii finale a notei analitice, inclusiv cu reflectarea indicatorilor de progres și analiza riscurilor de implementare aferente propunerilor de modificare a actelor normative, cu integrarea recomandărilor și comentariilor prezentate și discutate în cadrul evenimentului public.10 august 2023Versiunea finală a notei analitice

NOTĂ:

Un/ o expert/ ă poate aplica pentru un Lot sau pentru ambele Loturi concomitent. În cazul aplicării pentru ambele Loturi, expertul/ a va menționa despre aceasta în formularul său de aplicare la acest concurs.

Cerințe față de experți/e – educație, formare, experiență profesională și abilități 

 • Studii universitare sau post-universitare în drept, științe socio-umane sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională în domenii ce țin de analiza cadrului legal național și a legislației europene;
 • Experiență în analiza și/ sau evaluarea politicilor publice și a cadrului legislativ național în domeniile egalității de gen,  protecție socială, muncă, politici salariale, sistemul de pensii;
 • Experiență în elaborarea și prezentarea documentelor de analiză a politicilor publice, cadrului normativ cu privire la aspecte socio-economice, muncă, protecție socială, egalitate de gen, dezvoltare socială și socio-economică etc.;
 • Capacități demonstrate de cercetare și analiză.

Perioada de contractare: iunie – iulie 2023. Experții/ele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa FES Moldova și IVC.

Procedura de aplicare

Expertul/a interesat/ă sau echipele de experți vor expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: fes@fes-moldova.org până la data de 23 iunie 2023, cu subiectul „Expert/ ă transpunere Directive UE”:

 • Oferta tehnică ce va include CV-ul expertului cu indicarea experiențeiprofesionale relevante acestei consultanțe. La dosar se vor lista cu link-uri materialele confirmative ale experienței expertului/ei (note, studii, analize etc.). Experiență specifică în transpunerea legislației UE în domeniul egalității de gen sau un alt domeniu relevant va constitui un avantaj. Oferta tehnică va mai include și o scurtă descriere (maxim 1 pagină) a viziunii expertului referitor la modalitatea de realizare a sarcinii pentru care aplică.
 • Oferta financiară semnată. În oferta financiară va fi indicată suma NET în Euro per zi de consultanță dedicată realizării sarcinilor prezentate în acești Termeni de Referință. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.  

Criterii de evaluare

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs cu respectarea procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Procedura de evaluare și selectare a expertului/ei va include analiza și evaluarea ofertei tehnice și a ofertei financiare. 

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj acumulat în rezultatul evaluării ofertei tehnice si a celei financiare.

Oferta tehnică:   CV-ul expertului și experiențaprofesională relevantă consultanței Descrierea viziunii expertului referitor la modalitatea de realizare a sarcinii pentru care aplică  70 p  
Oferta financiară  30 p
Punctaj total  100 puncte

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta niciun/nicio expert/expertă sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă electronică:  fes@fes-moldova.org.

Doar candidații/candidatele preselectați/te vor fi contactați/ contactate.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2381&from=ES#d1e644-44-1

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN

[3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro

[4] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109962&lang=ro

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...