Anunț de selectare a unei companii care va efectua auditul financiar al AO „Institutum Virtutes Civilis”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii care va efectua auditul financiar al Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis”,  pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022

Organizare:“Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Data limită pentru depunerea dosarelor:27 decembrie, ora 17.00

Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o organizație necomercială și apolitică din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.

AO IVC  anunță concursul pentru selectarea  unei companii care să efectueze auditul financiar al Asociației pentru perioada: 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022. Selectarea companiei se va efectua în condițiile descrise în acești termeni de referință.

PERIOADA DE REALIZARE A SARCINII

Sarcinile prevăzute în acest contract vor fi realizate în perioada 16 ianuarie 2023 – 28 aprilie 2023. Raportul auditului financiar al Asociației pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, trebuie puse la dispoziție managementului AO „Institutum Virtutes Civilis” în limbile română și engleză, nu mai târziu de data de 10 mai 2023.

OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Obiectivul acestui contract este de a audita situația financiară generală a AO „IVC” pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 și a emite o opinie competentă și independentă asupra situației financiare a organizației la sfârșitul anului fiscal, precum și asupra fondurilor primite și cheltuielilor efectuate, pentru perioada contabilă relevantă.

Auditul situațiilor financiare generale se va efectua în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) 800/805 aprobate de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), legislația în vigoare a Republicii Moldova și Codul de conduită profesională al auditorilor și contabililor din Republicii Moldova. Auditul va include testele și procedurile de audit pe care auditorul le va considera necesare în circumstanțe. Auditorul va exprima o opinie cu privire la caracterul rezonabil al situațiilor financiare în toate aspectele semnificative.

Ca parte a sarcinii, auditorul va produce un raport de audit pentru situațiile financiare generale ale AO IVC pe parcursul anului 2022 și o scrisoare către management atât în ​​limba engleză, cât și în limba română. Raportul original va fi realizat în limba română și apoi tradus în engleză.

În rapoartele de audit și în scrisoarea către management, auditorul va comenta:

 • Dacă raportul financiar respectă politica contabilă a AO IVC;
 • Observații făcute în timpul procesului de revizuire;
 • Acțiuni recomandate.

Pe lângă raportul de audit, auditorii vor întocmi o scrisoare către management privind următoarele:

 • Comentarii și observații cu privire la înregistrările contabile, procedurile, sistemele și controalele care au fost examinate în timpul auditului.
 • Identificarea zonelor care trebuie consolidate sistemele și controalele.
 • Recomandări pentru îmbunătățire.

LIVRABILE

Auditorii la finalizarea lucrărilor de audit vor prezenta:

 • 2 (două) exemplare originale în limba engleză și 2 (două) copii în limba română ale Raportului de audit despre situațiile financiare generale pentru anul 2022, împreună cu rapoartele în atenția Președintelui AO IVC (prezentate până la 10 mai 2023);
 • 2 copii originale ale scrisorii către management în conformitate cu punctele descrise mai sus (prezentate până la 10 mai 2023);

CERINȚE PENTRU COMPANIA DE AUDIT ȘI AUDITORI

Pentru a se califica pentru efectuarea auditului așa cum este specificat mai sus, compania/auditorul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Compania de audit și auditorul sunt autorizați să presteze servicii de audit pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Aderarea la standardele IFAC/INTOSAI va fi considerată un avantaj;
 • Minim 5 ani de experiență în furnizarea de servicii de audit către instituții similare (organizații necomerciale), finanțate de organizații naționale și internaționale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa electronica info.aoivc@gmail.com  următoarele documente:

 • Descrierea succintă a activității companiei de audit precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia. Se va include și denumirea companiei, adresa juridică, persoana de contact și numărul de telefon;
 • Descrierea calificărilor și experienței membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misiunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Lista organizațiilor necomerciale/proiectelor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Declarația despre lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea.
 • Oferta financiară care să indice prețul serviciilor de audit şi perioada exactă de efectuare a auditului.

CRITERII DE EVALUARE

 • Disponibilitatea de a realiza auditul financiar al Asociației în perioada: 1 ianuarie 2022- 31 decembrie 2022;
 • Experiență relevantă în auditul solicitat, specifică organizațiilor neguvernamentale conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardelor IFAC / INTOSAC, precum și celor naționale;
 • Calificarea auditorului/echipei de audit care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasa respectând indicatorul calitate/preț.

Notă: Vor fi evaluate doar dosarele care prezintă setul complet de documente indicate mai sus la rubrica „Condiții de participare la concurs”

EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor se va efectua de grupul de lucru pentru achiziții a AO IVC, ținând cont de informația expusă în ofertă și următoarele cerințe:

CriteriulPunctaj
Disponibilitatea de a realiza auditul financiar al Asociației în perioada: 1 ianuarie 2022- 31 decembrie 202215
Experiență relevantă în auditul solicitat, specifică organizațiilor neguvernamentale conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardelor IFAC / INTOSAC, precum și celor naționale30
Calificarea auditorului/echipei de audit care va efectua auditul20
Oferta financiară35
Punctaj maximal total100

Notă: Oferta financiară va fi prezentată în MDL , iar termenul limită de valabilitate a ofertei financiare va fi de 30 zile. Doar compania selectată va fi contactată.

AO IVC va oferi oportunități egale tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs. AO IVC își rezervă dreptul să modifice data limită de depunere a dosarelor sau să anuleze prezentul concurs.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 27 decembrie, ora 17.00. Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la info.aoivc@gmail.com,  tel. 0 69121703; tel. 0 22 27 25 00.

Recente

Mai vezi și

Terms of references for selecting a national/ international consultant to perform the external final evaluation of the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance”...

Organization:Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova (FES) and AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)Sector:Civil society developmentTerm Duration:External evaluation: January - February 2024Implementation period:January - March 2024Location:Chisinau, Republic of MoldovaRequired Language(s):Romanian,...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

PARTICIPĂ la Academia de Liderism Feminin!

Vă invităm să participați la Academia de Liderism Feminin! Pentru a beneficia de acest program, vă încurajăm să transmiteți formularul de participare completat accesând următorul LINK sau...